Alt du trenger å vite om energidata

Kort fortalt er energidata innsikt eller informasjon om energi. For næringsbygg og industri dreier det seg primært om innsikt i energiforbruk.

Hva kan du bruke energidata til? Hva trenger du for å få energidata? Vanlige utfordringer med energimåling

1. Hva er energidata?

Alle bygg kan potensielt generere enorme mengder energidata. Dataene gir innsikt i hva som bruker energi, og når. Er den detaljert nok, kan den også gi innsikt i forbruksvaner og eventuelle feil. Energidata kan for eksempel vise hvor mye strøm en leietaker bruker, at SD-anlegget ikke regulerer innetemperaturen som det skal, eller at den ene viften på anlegget er klar for utskiftning.

Dersom du klarer å få god oversikt over energidataene i ditt bygg, har du et datagrunnlag som muliggjør smartere valg og beslutninger. Dette datagrunnlaget er også helt avgjørende hvis du skal i gang med tiltak som energieffektivisering eller bærekraftsrapportering.

2. Hva kan du bruke energidata til?

Når du får hentet ut relevant energidata fra bygget ditt - og strukturert dem - kan du iverksette energibesparende tiltak, fordele kostnader korrekt, rapportere mer nøyaktig, skape et bedre inneklima, optimalisere vedlikeholdsarbeidet – og mye mer.

Bruksområder for energidata
Bruksområder for energidata

Kort oppsummert er energidata et omfattende sett med informasjon som gjør det mulig for deg å ta veloverveide beslutninger om hvilke tiltak du bør foreta deg for å oppnå det du ønsker.

I EUs nye taksonomi får byggeier et større ansvar for å rapportere på og dokumentere påvirkningen et bygg har på miljøet. Da vil det være til stor hjelp for deg å ha oversikt over, og kontroll på, energidataene.

Les mer om taksonomien og hva den betyr for næringsbygg

3. Hva trenger du for å få et godt datagrunnlag?

På samme måte som at du trenger en hakke og spade for å få verdi ut av gullårene, trenger du et sett verktøy for å høste verdiene av energidataene i bygget.

For å få et godt datagrunnlag, er det spesielt tre ting du må ta stilling til:

 • Valg av hardware
 • Strukturering av dataene
 • Behov for datakvalitet

Valg av hardware

Valg og oppsett av hardware er avgjørende for hvilken data du sitter igjen med. Vi anbefaler alltid direkte energimålere, som sikrer at du sitter igjen med et så fullstendig datagrunnlag som mulig.

Les mer om fordelene med direkte energimåling

Veldig mange som drifter næringsbygg måler kun hovedinntaket. Dette gjør at du i liten grad får et datagrunnlag som gjør at du kan ta gode beslutninger. Mest sannsynlig er du tjent med å ha flere undermålere som måler ulike soner. La oss ta et eksempel:

Dersom du drifter et kontorbygg og ønsker å viderefakturere strømkostnader, vil det antageligvis være hensiktsmessig å skille mellom to kontorlokaler. Da trenger du to undermålere, ett for hvert lokale. Men om du samtidig ønsker å effektivisere energiforbruket, kan det - for eksempel - være fornuftig å også skille mellom ventilasjon og varme.

Strukturering av data

Den dataen som kontinuerlig genereres kaller vi rådata, og som navnet tilsier må du behandle denne for å kunne bruke den til verdiskapende tiltak.

For å få verdi ut av energidataene må de struktureres slik at du kan vite hvor dataene kommer fra. I denne sammenheng snakker vi om å tilføre metadata, som navn på hva som måles og hierarkiet av målepunktene.

Et enkelt eksempel på metadata er navngivingen i kursoversikten i sikringsskapet hjemme hos deg selv. Der er det forhåpentligvis et samsvar mellom sikringen for kjøkkenet og navnet «kjøkken» i skapet. Dersom strømmen går på kjøkkenet, og det viser seg at installatøren har navngitt kjøkkenet som «stue», vil du slite med å finne riktig sikring.

I næringsbygg kan metadata være noe mer utfordrende. Bruken av bygget kan ha endret seg over tid, sånn at den opprinnelige målerstrukturen ikke sammenfaller med dagens bruk. Ofte ser vi også at navngivingen kan ha blitt gjort vilkårlig av flere installatører på ulike tidspunkt over tid. Dersom det for eksempel ikke er samsvar mellom beskrivelsen i stigeledningsskjema og kursoversikten, vil det bli tidkrevende å finne ut av hvor dataene kommer fra.

Datakvalitet

Energidata kan komme med ulik oppløsning, nøyaktighet og pålitelighet. Kvaliteten begrenses ofte av måleutstyret som brukes, som beskrevet over. Hvis du benytter direkte energimålere har du i prinsippet tilgang til så detaljert data som du selv ønsker.

Graf som illustrerer forskjellen på oppløsning av energidata
Forskjellen på times- og minuttsoppløsning på energidata

Datakvalitet

 • Frekvens Frekvens refererer til hyppigheten av målingene, eller hvor ofte dataene oppdateres. I dag er det mulig å få data levert hvert sekund, som i prinsippet muliggjør en digital tvilling av energiforbruket ditt. Dersom du eier et kontorlokale og skal viderefakturere forbruket i ulike deler av bygget, holder det mest sannsynlig med totalverdier for en gitt periode, for eksempel pr måned. Skal du optimalisere ventilasjonssystemet derimot, trenger du kontinuerlig innsikt i både innetemperaturer og energiforbruket. Det er verdt å merke seg at høyere frekvens krever flere ressurser til både innsamling og lagring. Det er derfor viktig at frekvensen på dataene du samler inn, samsvarer med behov og formålet med datainnsamlingen.
 • Oppløsning Oppløsningen sier noe om detaljene du får innenfor en gitt periode. Jo høyere oppløsning, jo flere detaljer fanges opp i dataene. I dag opererer mange med oppløsning i kvarters- eller timesverdier. Dersom du har komponenter som skrur seg av og på i kortere intervaller, vil ikke disse dataene fange opp de faktiske energitoppene som oppstår. Varmekabler og frysedisker er eksempler på komponenter som gjerne er på i fem minutter av gangen. Med høyere oppløsning på energidataene, vil du kunne fange opp avvik også med kortere intervaller. På lik linje med frekvens, bør du vurdere bruk og behov for oppløsning.

4. Hva er utfordringen med energidata i næringsbygg?

De siste årene har mange boligeiere fått nye verktøy som hjelper dem å overvåke og kontrollere strømførende enheter. Med enkle verktøy kan du styre temperaturen på panelovnene fra telefonen, eller du kan tilpasse energiforbruket etter når det er billigst å bruke strøm.

I private husstander er det nok å vite hva som pleier å bruke mest strøm (kjøleskap eller tørketrommel), men i næringsbygg og industri bør man ha mer nøyaktig data. Energiforbruket i et næringsbygg er mer komplekst enn i en ordinær bolig, og konsekvensen av avvik større. Det gjør arbeidet med å innhente og analysere dataene mer ressurskrevende, og desto viktigere.

En av konsekvensene av dette er at du trenger spesialistkompetanse på hele, eller deler av, arbeidet. For eksempel finnes det tjenestetilbydere og leverandører som har ventilasjon og varme som sin kjernekompetanse, noen har spesialisert seg på energiovervåking, og andre - som Å Insite - leverer energidata.

Denne kompleksiteten har ført til at mange som drifter næringsbygg kvier seg for å gjøre investeringer i energieffektivitet. Mange initiativer har falt i grus på grunn av:

 • Høye kostnader knyttet til installasjon, drift og vedlikehold av nødvendig måleutstyr
 • Tilgjengelig data har ikke tilstrekkelig detaljnivå
 • Feil og mangler i datagrunnlaget
 • Silobasert tankegang som gjør at dataene ikke kan brukes på tvers av løsninger

Les også: Hvorfor er det så mye feil i energidata?

Feil i hardware

Alt elektrisk utstyr kan bli utsatt for funksjonsfeil, og det samme gjelder naturligvis for sensorer og energimålere. Dårlig kvalitet på ledninger og koblinger i fordelingsskapet er kun et par eksempler som kan gi utslag på energimålingene, og dette kan være vanskelig å avdekke med mindre du har nok kjennskap til hvilken maskinvare som er spesielt utsatt for risiko.

Eldre næringsbygg som har vært gjennom strukturelle endringer som ombygging og utvidelse, hvor den elektriske infrastrukturen har blitt utviklet over tid, er spesielt utsatt for denne problematikken.

Når årene går kan også målerne begynne å oppføre seg rart. Det kan være akkumulatorverdier som drifter, eller måler ID'er som byttes etter strømstans. Dette fanges ikke opp med mindre man monitorerer og kvalitetskontrollerer installasjonen kontinuerlig.

Feil i installasjon

El-tavlen i et næringsbygg er et komplekst system som inneholder svært mange komponenter. Det skal ikke mye til for å gjøre en enkel feilkobling i installasjonsøyeblikket, og fordi mange av installasjonene ble gjort lenge før energieffektivitet i det hele tatt var et begrep, er ikke alt tilpasset dagens behov.

Det er lett å tenke seg at det er en vanskelig øvelse å rette opp en feil, uansett hvor liten den måtte være. Ironisk nok er det ofte en smal sak å rette det opp. Hovedutfordringen er at det er en svært tidkrevende øvelse å avdekke den.

Mangler i datagrunnlaget

Når det er feil i hardware eller ved installasjonen går det utover datagrunnlaget. Men et mangelfullt datagrunnlag trenger ikke skyldes feil, det kan også være fordi målerne er feildimensjonerte eller fordi dataen ikke flyter godt. Alle som måler energidata via HAN-porten vil for eksempel risikere perioder helt uten data som følge av bytte av leietaker.

Konsekvensen er til syvende og sist at du fatter beslutninger på et datagrunnlag som ikke nødvendigvis stemmer overens med virkeligheten. Det kan få mye å si på lønnsomheten til tiltakene som iverksettes.

5. Hvordan løser du utfordringene?

Selv om utfordringene omkring energidata er komplekse, kan løsningene oppsummeres med to ting:

 1. Velg riktig hardware for oppgaven
 2. Velg en leverandør som ivaretar kvaliteten og leveranse av dataen

Velg den riktige hardwaren

Du får ikke høyere oppløsning eller bedre kvalitet på dataene enn målerne tillater.

Dette er dessverre et område hvor mange tror de kan spare inn kostnader. Alt for ofte velges billigere løsninger, som fører til problemer på et senere tidspunkt. Kostnadene knyttet til korrigering av dårlig data fra dårlige målere blir fort mye høyere enn den opprinnelige investeringen i god infrastruktur.

Velg en leverandør som ivaretar kvaliteten og leveranse av dataen

Det finnes mange selskaper som kan bistå med energieffektivisering, bærekraftsrapportering, eller automatisering av drift, men ikke alle ivaretar datainnsamlingen for deg. Når du skal velge leverandør er dette noe du bør ta hensyn til; hvilket ansvar legges på deg?

Illustrasjon av Å Insite sin leveranse
Å Insite leverer energidata på API

Å Insite er leverandør av energidata. Vi har spesialisert oss på alt fra valg av hardware og installasjon, til strukturering og kvalitetssikring av dataene. Hvis du velger en leverandør som er integrert til vårt API, kan du være trygg på at energidataene dine er ivaretatt.